VELKOMMEN TIL AAGAARD ADVOKATER

Advokaterne hos Aagaard Advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.  

Alle advokater hos Aagaard Advokater er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Tryg. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Aagaard Advokater uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.  

Generelt om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn. 

Aagaard Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.  Aagaard Advokater samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som Aagaard Advokater har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende. 

Advokaterne hos Aagaard Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Aagaard Advokater drives under CVR.nr. 25254937

 

Gl. Torv 2
DK-5800 Nyborg
Tel: +45 65 31 14 41
Fax: +45 65 31 54 41
Andresens Købmandsgaard 3,1
DK-5300 Kerteminde
Tel: +45 65 32 30 40
Torvet 3A
DK-5750 Ringe
Tel: +45 62 62 39 00
Fax: +45 63 62 39 79